Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH / Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2002÷2006 / 2003 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 2003 - Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej Głuszycy za rok 2003

Uchwała Nr IV/22/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia jednego okręgu wyborczego wspólnie z gminami: Jedlina Zdrój, Mieroszów i Walim dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Uchwała Nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/53/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 lutego 2001 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr IV/24/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Dolnej w Głuszycy.

Uchwała Nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 188/1 i 188/2 w Głuszycy.

Uchwała Nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003.

Uchwała Nr VI/28/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr VI/29/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie wystąpienia z Polskiego Stowarzyszenia Miast Pokoju.

Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała Nr VI/31/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca2003 r.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego w stosunku do Burmistrza Gminy.

Uchwała Nr VI/32/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr VII/33/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia26 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2002 r.

Uchwała Nr VII/34/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się rodziny Państwa Natalii i Jerzego Łokacz na terenie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr VII/35/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Uchwała Nr VII/36/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

Uchwała Nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie powołania i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady.

Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Uchwała Nr VIII/39/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zapewnienia udzielenia poręczenia pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Uchwała Nr IX/40/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr IX/41/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa gminy Głuszyca w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr IX/42/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Uchwała Nr IX/43/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na II półrocze 2003 r.

Uchwała Nr IX/44/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2003 r.

Uchwała Nr X/45/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r.w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (Pani Maria Federowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy).

Uchwała Nr X/47/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (Pani Agnieszka Gumna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy).

Uchwała Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą (Pani Ewa Dorosz - Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Głuszycy).

Uchwała Nr X/49/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie zmian granic administracyjnych gminy Głuszyca - obręb Sierpnica

Uchwała Nr XI/50/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XII/51/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca.

Uchwała Nr XII/52/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie zaciągnięcia w 2003 r. kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

Uchwała Nr XII/56/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XII/57/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/100/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2001r. w sprawie programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2002-2006 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w jego skład.

Uchwała Nr XII/58/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie określenia na rok kalendarzowy 2004 limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego krajowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XII/59/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie likwidacji dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Grzmiąca.

Uchwała Nr XII/60/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XII/61/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Uchwała Nr XII/62/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie przejęcia przez gminę Głuszyca zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2003/ 2004.

Uchwała Nr XIII/63/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/64/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/65/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/66/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r.

Uchwała Nr XIII/67/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie diet Przewodniczącego Rady Miejskiej, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków Komisji i sołtysów.

Uchwała Nr XIII/69/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/46/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą.

Uchwała Nr XIII/70/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XII/53/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/71/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Uchwała Nr XIV/72/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia “Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Głuszycy na 2004 r.”

Uchwała Nr XIV/73/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Głuszycy, gmina Głuszyca.

Uchwała Nr XIV/74/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na I półrocze 2004 r.

Uchwała Nr XIV/75/2003 Rady Miejskiejw Głuszycy z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2004 r.

Informację wytworzył: Teodozja Nazarczuk
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2006-02-14 12:24:28


Pliki dodane do podstrony:
Uchwała 75
Uchwała 74
Uchwała 73
Uchwała 72
Uchwała 71
Uchwała 70
Uchwała 69
Uchwała 68
Uchwała 67
Uchwała 66
Uchwała 65
Uchwała 64
Uchwała 63
Uchwała 62
Uchwała 61
Uchwała 60
Uchwała 59
Uchwała 58
Uchwała 57
Uchwała 56
Uchwała 55
Uchwała 54
Uchwała 53
Uchwała 52
Uchwała 51
Uchwała 50
uchwała 49
uchwała 48
uchwała 47
uchwała 46
uchwała 45
uchwała 44
uchwała 43
uchwała 42
uchwała 41
uchwała 40
uchwała 39
uchwała 38
uchwała 37
uchwała 36
uchwała 35
uchwała 34
uchwała 33
uchwała 32
uchwała 31
uchwała 30
uchwała 29
uchwała 28
uchwała 27
uchwała 26
uchwała 25
uchwała 24
uchwała 23
uchwała 22


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4798

 

 

 

do góry  |