Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2008 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2008

Uchwała Nr XV/83/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008. (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Uchwała Nr XV/84/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Uchwała Nr XV/85/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/87/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/88/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadań z zakresu oświaty - prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej  Zespołu Szkół w Głuszycy

Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głuszyca zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r.w sprawie przystąpienia do  utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |