Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < 2006 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Głuszycy.
 
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Głuszycy.
 
Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego w stosunku do Burmistrza Gminy
 
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
 
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
 
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych
 
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
 
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006  r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr  III/14/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy. (uzasadnienie, załącznik)

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29  grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2007 r.

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2007 r.

Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. (Zał. Nr 1)

Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI / 104 / 2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg o spłacaniu tych należności oraz wskazania orga-nów do tego upoważnionych

Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2007

Uchwała Nr  IV/23/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gm. Głuszyca

Uchwała Nr  IV/24/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 marca 2007 roku w sprawie powołania Pana Witolda Jaworskiego na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszycy

Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Głuszycy opinii dotyczącej wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |