Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

  < 2010 Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy >

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Miejską Głuszycy
w roku 2010

Uchwała Nr XXXV/200/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXV/201/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/202/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/203/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Głuszyca jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „ Podziemne Miasto Osówka sp. z o. o.”.

Uchwała Nr XXXV/204/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Koszykowskiej.

Uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania Pani Ewy Morawiec na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XXXVII/206/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzmiąca na lata 2010-2020 (Załacznik)

Uchwała Nr XXXVII/207/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 51, pozycja 750 w dniu 19 marca 2010- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/51/750

Uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXVII/209/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne  Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2). Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, pozycja 1323 w dniu 11 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2)

Uchwała Nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca. (Załącznik Nr 1). opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 86, poz. 1296 w dniu 7 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/213/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/214/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXVIII/215/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Uchwała Nr XXXVIII/216/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5; Załącznik Nr 6; Załącznik Nr7)

Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Uchwała Nr XXXIX/219/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium za 2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.[załacznik nr 1; załacznik nr 2; załacznik nr 3; załacznik nr 4; załacznik nr 4a; załacznik nr 5]

Uchwała Nr XXXIX/221/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Planu Urządzeniowo- Rolnego” Gminy Gluszyca. (załacznik)

Uchwała Nr XXXIX/222/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XL/223/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca [załącznik nr 1, załacznik nr 2]

Uchwała Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 [załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4]

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |