Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / PRZEJRZYSTA POLSKA / Zasada rozliczalności

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Zasada rozliczalności

Zarządzenie Nr 115/2005
Burmistrza Miasta Głuszyca
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie procedury tworzenia i dystrybucji informatora budżetowego dla mieszkańców pn.: „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam procedurę tworzenia i dystrybucji informatora budżetowego dla mieszkańców określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zadania powierzam Zastępcy Burmistrza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Wojciech Durak


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 115/2005
Burmistrza Miasta Głuszyca

 

Procedura
tworzenia i dystrybucji informatora budżetowego
pt.; „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

I. Cel procedury
Celem procedury jest przekazanie mieszkańcom Gminy Głuszyca informacji na temat planowania budżetu w Gminie na dany rok budżetowy.

II. Zakres procedury
Procedura określa zasady tworzenia informatora budżetowego oraz jego dystrybucji wśród mieszkańców Gminy Głuszyca.
Właścicielem procedury jest zastępca Burmistrza Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

III. Odpowiedzialność i uprawnienia
1. Burmistrz
a) powołuje zespół zadaniowy do opracowania i dystrybucji informatora,
b) zatwierdza ostateczną wersję informatora.
2. Kierownik Referatu Organizacyjnego
a) proponuje skład osobowy zespołu zadaniowego do opracowania i dystrybucji informatora budżetowego.
3. Zastępca Burmistrza jest odpowiedzialny za:
a) prawidłowe funkcjonowanie procedury,
b) zatwierdzenie projektu zawartości informatora,
c) określenie sposobów dystrybucji informatora,
d) koordynowanie prac zespołu opracowującego dane do informatora,
e) przeprowadzenie ankiet dotyczących oceny informatora,
f) jest uprawniony do przeprowadzenia propozycji składu osobowego zespołu zadaniowego.
4. Przewodniczący zespołu zadaniowego do opracowania i dystrybucji informatora budżetowego
a) jest odpowiedzialny za opracowanie projektu zawartości informatora,
b) jest odpowiedzialny za przygotowanie harmonogramu prac zespołu,
c) jest uprawniony do nadzorowania prac członków zespołu.
5. Członkowie Zespołu Zadaniowego:
a) opracowują zawartość i szatę graficzną informatora,
b) są odpowiedzialni za rzetelne i terminowe wykonanie zadań związanych z opracowywaniem informatora, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
c) są uprawnieni do zgłaszania uwag, opinii koncepcji dotyczących treści i formy wizualnej informatora.
6. Kierownicy Referatów:
a) są odpowiedzialni za terminowe dostarczenie informacji niezbędnych do stworzenia informatora.
7. Informatyk:
a) jest odpowiedzialny za umieszczenie elektronicznej wersji informatora na stronie internetowej Urzędu (w Biuletynie Informacji Publicznej).
 
IV. Opis procesu
 
1. Terminarz prac nad tworzeniem i dystrybucją informatora.
a) Każdego roku do 30 września Kierownik Referatu Organizacyjnego proponuje skład osobowy zespołu zadaniowego do opracowania i dystrybucji informatora budżetowego. Zespół zostaje powołany przez Burmistrza.
b) Przewodniczący Zespołu do dnia 30 października przygotuje wstępny plan rzeczowy zawartości informatora oraz harmonogram prac zespołu.
c) Do 15 listopada każdego roku właściciel procedury zatwierdzi plan rzeczowy zawartości informatora.
d) Do 31 grudnia Skarbnik Gminy przedstawia Przewodniczącemu Zespołu budżet na dany rok wraz ze strukturą dochodów i wydatków (pod warunkiem zatwierdzenia przez radę Miejską Uchwały Budżetowej)
e) Do 25 stycznia Zespół Zadaniowy opracuje projekt informatora budżetowego oraz zaproponuje sposoby dystrybucji informatora.
f) Do 10 lutego Burmistrz zatwierdzi ostateczną wersję informatora oraz sposoby dystrybucji,
g) Do 28 lutego informator zostanie rozpropagowany wśród mieszkańców Gminy oraz udostępniony na stronie internetowej Urzędu.
h) W przypadku późniejszego zatwierdzenia Uchwały Budżetowej, poszczególne terminy ulegają zmianie.
2. Standard wykonania informatora.
a) Pracę zespołu Zadaniowego nadzoruje Kierownik Referatu Organizacyjnego.
b) Przewodniczący Zespołu opracowuje projekt spisu treści informatora, biorąc pod uwagę opinie mieszkańców Gminy uzyskane po ostatniej publikacji, udostępnione przez właściciela procedury.
c) Informator zawiera informacje na temat dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Gminy, zadań inwestycyjnych obejmujących dany rok budżetowy i rok poprzedni.
d) Treści zawarte w Informatorze mogą być poszerzone o inne tematy istotne dla mieszkańców.
e) Przedstawione w Informatorze informacje podane są w przystępnej formie, łatwej do zrozumienia przez osoby nie znające terminologii finansowej.
f) Jeżeli istnieje konieczność użycia terminów finansowych, dołączone są definicje tych terminów napisane językiem niefachowym.
g) Najważniejsze dochody i wydatki są przedstawione w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy.
h) Informator jest przygotowany w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie.
i) Informator zawiera wiadomości na temat miejsc, w których można uzyskać bardziej szczegółowe informacje.
j) Informator zawiera wiadomości o tym, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i opinie na jego temat.
3. Dystrybucja i rozpropagowanie wśród mieszkańców informatora budżetowego.
a) Informator w wersji elektronicznej jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu.
b) Informator w wersji drukowanej jest udostępniony mieszkańcom Gminy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
4. Ocena informatora przez mieszkańców Gminy.
a) Pisemne opinie i uwagi mieszkańców są gromadzone w Biurze Obsługi Klienta przez minimum miesiąc od daty dystrybucji informatora wśród mieszkańców Gminy.
b) Po upływie miesiąca od daty rozpowszechnienia informatora, pracownik Biura Obsługi Klienta w Urzędzie przekazuje opinie i uwagi właścicielowi procedury.


Informator budżetowy - "Skąd mamy pieniądze
i na co je wwydajemy"

 

Informację wytworzył: Katarzyna Łazanowska
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2005-10-19
Czas udostępnienia informacji: 2006-02-16 12:11:52


Pliki dodane do podstrony:
informator budżetowy


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 10157

 

 

 

do góry  |