Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / AKTY PRAWNE / Budżet / < Rok 2011 - Budżet Gminy >

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Rok 2011 - Budżet Gminy >

Zarządzenie Nr 75/O/2011 Burmistrza Głuszycy
z dnia 29 sierpnia 2011 r
.
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Głuszyca za I półrocze 2011 roku.

 

 


 

BUDŻET GMINY GŁUSZYCA NA ROK 2011

 

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 113, Pozycja 1814, z dnia 30 maja 2011 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2011/113/1814

 • Część opisowa do Uchwały.
 • Tabela 1 - Dochody budżetu gminy Głuszyca na 2011 r.
 • Tabela 2 - Wydatki
 • Tabela 2a - Plan wydatków majątkowych na 2011 r., w tym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2011 r.
 • Tabela 3 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 r.
 • Załącznik 1 - Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2011 r.
 • Załącznik 2 - Zestawienie planowanych kwot dotacjiudzielanych z budżetu gminy Głuszyca na 2011 r.
 • Załącznik 3 - Plan przychodów i kosztów rachunków jednostek budżetowych.
 • Załącznik 4 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Załącznik 4a - Ochrona środowiska w gminie
 • Załącznik 5 - Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2011 r.

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 – 2025.

 • Załacznik 1 - Wieloletnia prognoza finansowa (WPF).
 • Załacznik 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.
 • Załacznik 3 - Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011÷2025 Gminy Głuszyca.

Głuszyca, 03-03-2011 r.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2011 r., znak: WIAS-WB-0134-54/11 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przyjętej w uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr V/21/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011 - 2025 oraz w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na 2011 rok Nr V/20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku, oraz Uchwała Nr III/43/2011 Składu Orzekającego.

 

Informację wytworzył: skarbnik
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2011-01-28
Czas udostępnienia informacji: 2014-05-14 14:44:41

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 4687

 

 

 

do góry  |