Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / RADA MIEJSKA 2014÷2018 / Rada Miejska / Uchwały Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018
Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Komisji Oświaty,Kultury i Sportu

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów i miejsca składania deklaracji

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103

Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Miedzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz najem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca położonych we wsi Łomnica

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego - zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie poziomowego utrzymania chodników dróg powiatowych na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015.

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Pomoc gminy Głuszyca w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020.

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 53 oraz ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 53 oraz przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. Zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opinii do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania przez Gminę Głuszyca prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy Powiatowi Wałbrzyskiemu

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VI/34/2015
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszyca prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Uchwała Nr V/22/2015
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Głuszyca
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 r.

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2015 r.

Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok


Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, prowadzonych przez  Gminę Głuszyca

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok
     

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.
Informację wytworzył: Rada Miejska
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 0000-00-00
Czas udostępnienia informacji: 2015-05-13 11:44:15


Pliki dodane do podstrony:
zal_uch_284
uchw_215
uchw_214
uchw_213


 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 23708

 

 

 

do góry  |