Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / RADA MIEJSKA 2014÷2018 / Rada Miejska / Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 21 kwietnia 2015 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U z 2013, poz. 594 )
zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 28 kwietnia 2015 r. o godz.16 00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej dnia 12 kwietnia 2015 r.

 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z sesji: nr VII

 5. Realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku za 2014 rok. Realizacja zadań
  w zakresie utrzymania czystości i porządku publicznego.

 6. Informacja finansowa oraz efekty dydaktyczne w Przedszkolu Publicznym w Głuszycy.

 7. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2013-2017.

 8. Sprawozdanie z działalności OPS za 2014 rok.

 9. Zasoby Pomocy Społecznej.

 10. Informacja na temat wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych zapisanych

  w uchwale budżetowej na rok 2014.

 11. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres 10.03.2015-09.04.2015.

 12. Podjęcie uchwał:

  12.1. Projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy
  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

  12.2. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103.

  12.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

  12.4. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej.

 13. Interpelacje.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad sesji.

                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                  (-) Grzegorz Milczarek

Informację wytworzył: BORM
Informację wprowadził: Tomasz Szachta
Czas wytworzenia informacji: 2010-11-29
Czas udostępnienia informacji: 2015-04-22 14:26:33

 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

Ilosc wyswietlen strony: 12679

 

 

 

do góry  |