Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 11 lutego 2015 roku



Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy



Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję VI sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 17 lutego 2015 r. o godz.16 00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.



Proponowany porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 3. Informacja na temat uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy za 2014 rok.

 4. Analiza zaległości wobec Gminy Głuszyca (osoby prawne i fizyczne). Udzielone ulgi
  i umorzenia. Wykonanie za rok 2014 – kierunki działania na rok 2015.

 5. Informacja na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację Strategii Rozwoju Wsi.

 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.

 7. Współpraca Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.

 8. Podjęcie uchwał:

  8.1. Projekt Uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca.

           8.2. Projekt Uchwały w sprawie powołania skarbnika   Gminy Głuszyca.

  8.3. Projekt uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Głuszyca prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy Powiatowi Wałbrzyskiemu.

  8.4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej.

  8.5. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

  8.6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

  8.7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach położonych przy ul. Sienkiewicza 53 oraz przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

  8.8 Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

  10. Sprawozdanie z działalności burmistrza za okres 10.01.2015 – 09.02.2015.

  11.Interpelacje, zapytania.

  12. Sprawy różne.

  13.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |