Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 22 stycznia 2015 r.Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( Dz. U z 2013, poz. 594 )
zwołuję V sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 29 stycznia 2015 r. o godz.16 00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji :nr III, IV.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w Gminie Głuszyca
  za rok 2014 r.

 6. Podjęcie uchwał:

  6. 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy

   na 2015 r.

  6.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 r.

6.3. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy
niż 3 lata.

6.4. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.

6.5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 – 2018

6.6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

6.7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „ Partnerstwo Sowiogórskie”.

   6.8. Projekt uchwały w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   6.9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

   6.10. Projekt uchwały w sprawie korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

   6.11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

   6.12. Projekt uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszyca prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

  6.13. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok.

  6.14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca.

  7. Interpelacje

  8. Sprawy różne.

  9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |