Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 11 czerwca 2014 r.

ORM.0002.72.2014

Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję LXXII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 28 czerwca 2014r r. o godz. 1000

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 67/2014, 70/2014.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Ocena realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Głuszyca w latach 2012 – 2032.

 6. Stan techniczny obiektów sportowych i świetlic wiejskich – przygotowanie do wypoczynku wakacyjnego.

 7. Miejscowy rynek pracy – problem bezrobocia na terenie Gminy Głuszyca.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

  - Przedstawienie sprawozdania;

  - Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu;

  - Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu;

  - Dyskusja;

  - Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głuszycy;

  - Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

 9. Podjęcie uchwał:

  9.1.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok;

  9.2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok;

  9.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

  9.4. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Głuszyca.

  9.5.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

  9.6 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

  9.7 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głuszyca w 2014 roku.

 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |