Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                                                                                  Głuszyca, dnia 15 maja   2014 r.

 
 
 
 
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi
Wszyscy
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U z 2013   poz. 594 ) zwołuję LXXI  sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 24 maja 2014 r. o godz. 10 00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy

 
 
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.
4.Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury—Miejskiej Biblioteki
  Publicznej w Głuszycy za rok 2013
5. Informacja na temat współpracy Gminy Głuszyca z klubami sportowymi.

6. Ocena realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Głuszyca.
7. Informacja z przeprowadzonej inwentaryzacji majątku Gminy Głuszyca
   ( budowle, grunty) w bieżącej kadencji 2010-2014
8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.
          

                                                                                                      

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

                                                                                                                  
                                                                                                                             Wiceprzewodniczący
                                                                                                                       Rady Miejskiej w Głuszycy

                                                                                                                                    Janusz   Rech

                                                                                                                     

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |