Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < DZIERŻAWA >

17.04.2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele gospodarcze - działka
nr 433 o powierzchni 400,00 m2 (Bp) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta 6 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 240,00 zł
- wadium 48,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 139/1
o powierzchni 1,53 ha położona w Sierpnicy – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 340,00 zł
- wadium 68,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:10
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 58/3 o powierzchni 60,00 m2 (Bi) połoŜonej w Głuszycy, przy ul. Kościuszki 3 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:25
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 117/2 o powierzchni 12,00 m2 (B) połoŜonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 12 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:35
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 539/6 o powierzchni 40,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:45
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - część działki
nr 158/25 o powierzchni 350,00 m2 (Bi) położona w Głuszycy, przy ul. Bolesława Chrobrego –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 35,00 zł
- wadium 7,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:55
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne - działka nr 419
o powierzchni 755,00 m2 (Bi, PsV) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 75,50 zł
- wadium 15,10 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:05
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rekreacyjne (ogródek) - część
działki nr 537/2 o powierzchni 75,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 10,00 zł
- wadium 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:15
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 67
o powierzchni 0,7800 ha położona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 236,10 zł
- wadium 47,22 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:25
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 68
o powierzchni 0,6300 ha połoŜona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 215,80 zł
- wadium 43,16 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:35
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 63
o powierzchni 2,0300 ha połoŜona w Łomnicy, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 710,00 zł
- wadium 142,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 11:45
12. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne – część działki nr 82
o powierzchni 0,2800 ha połoŜona w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 46 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 95,90 zł
- wadium 19,18 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 115 5
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 21 maja 2014 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie
do dnia 15 maja 2014 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.
02.04.2014 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:00
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 393/4 o powierzchni 16,50 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Kolejowej 1 – dzierżawa na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 9,90 zł
- wadium 1,98 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:10
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 435/15 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy, przy ul. Bohaterów Getta – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:20
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 419 o powierzchni 20,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 10:30
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 6 maja 2014 r. (wtorek) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
Minimalne postąpienie w przetargu ustala się w wysokości 1,00 zł.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Spółdzielczy O/Głuszyca konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w terminie
do dnia 28 kwietnia 2014 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.


10.07.2013 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


Informuję, że w dniu 10.07.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę nieruchomości, wg
poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 544/11 o powierzchni 153,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 11 - 13 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 15,30 zł
- wadium 3,06 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Mariusza Makowskiego – 16,30 zł netto
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 466/8 o powierzchni 120,00 m2 (Bp) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 8 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Martę Kowalską – 15,00 zł netto
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 203/2 o powierzchni 170,00 m2 (RIVa) położona we wsi Grzmiąca, przy ul. Turystycznej 5 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 17,00 zł
- wadium 3,40 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Małgorzatę Wodyk – 18,00 zł netto
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 132,00 m2 (RVI) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 13,20 zł
- wadium 2,64 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Józefa Mycio – 18,20 zł netto
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 127,00 m2 (RVI) połoŜona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,70 zł
- wadium 2,54 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Pawła Ciurę – 13,70 zł netto
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 320,00 m2 (Bp) połoŜona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 32,00 zł
- wadium 6,40 zł
- nikt nie wpłacił wadium
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 300,00 m2 (Bp) połoŜona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 30,00 zł
- wadium 6,00 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Dagmarę Twaróg – 40,00 zł netto
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 250,00 m2 (Bp) połoŜona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 25,00 zł
- wadium 5,00 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Stanisława Sobczaka – 35,00 zł netto
2
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 190
o powierzchni 0,88 ha połoŜona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 331,20 zł
- wadium 66,20 zł
- nikt nie wpłacił wadium
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 52/2
o powierzchni 0,51 ha połoŜona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 88,40 zł
- wadium 17,70 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Mirosława Śleszyńskiego – 89,40 zł brutto
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 82/1
o powierzchni 0,2678 ha połoŜona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 81,10 zł
- wadium 16,20 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Mirosława Śleszyńskiego – 82,10 zł brutto
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego wysokość
zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie uregulowań
określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Do cen netto wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.14.06.2013 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 544/11 o powierzchni 153,00 m2 (B) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 11 - 13 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 15,30 zł
- wadium 3,06 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 466/8 o powierzchni 120,00 m2 (Bp) połoŜona w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 8 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,00 zł
- wadium 2,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 101 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 203/2 o powierzchni 170,00 m2 (RIVa) położona we wsi Grzmiąca, przy ul. Turystycznej 5 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 17,00 zł
- wadium 3,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 102 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 132,00 m2 (RVI) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 13,20 zł
- wadium 2,64 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 103 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 394/2 o powierzchni 127,00 m2 (RVI) położona w Głuszycy Górnej, przy ul. Kłodzkiej 105 –
dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 12,70 zł
- wadium 2,54 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 104 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
6. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 320,00 m2 (Bp) położona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 32,00 zł
- wadium 6,40 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 105 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 300,00 m2 (Bp) położona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 30,00 zł
- wadium 6,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 110 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2
8. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na ogródek - część działki
nr 97/6 o powierzchni 250,00 m2 (Bp) położona w Sierpnicy, przy ul. Świerkowej 31 – dzierżawa
na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 25,00 zł
- wadium 5,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 111 5
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
9. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 190
o powierzchni 0,88 ha położona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 331,20 zł
- wadium 66,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 112 5
10. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 52/2
o powierzchni 0,51 ha położona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 88,40 zł
- wadium 17,70 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 113 5
11. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu na cele rolne - działka nr 82/1
o powierzchni 0,2678 ha położona w obrębie Grzmiąca, Gmina Głuszyca – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) 81,10 zł
- wadium 16,20 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 114 5
Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości, którego
wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na podstawie
uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 10 lipca 2013 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie
do dnia 5 lipca 2013 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.22.05.2013r.

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 22.05.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:
1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) połoŜonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Sławomira Kulika – 202 zł netto
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Ewelinę Chilińską – 310 zł netto
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 10,00 zł
- wadium - 2,00 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Henrykę Zejer – 550 zł netto

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 22.05.2013 r. do 29.05.2013 r.


19.04.2013 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ ORAZ NAJEM

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 100 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium - 5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 101 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 10,00 zł
- wadium - 2,00 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 102 0
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
MINIMALNE POSTĄPIENIE W PRZETARGU USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI 1 ZŁ.
Oprócz czynszu Dzierżawca lub najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości,
którego wysokość zostanie określona odrębną decyzją wydaną przez Burmistrza Gminy Głuszyca na
podstawie uregulowań określonych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz stosownej Uchwały Rady Miejskiej
w Głuszycy.
Przetargi zostaną przeprowadzone dnia 22 maja 2013 r. (środa) w godzinach wyszczególnionych
powyżej, w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej
55.
Osoby zainteresowane muszą dokonać wpłaty wadium na konto Gminy Głuszyca
- Bank Zachodni O/Głuszyca nr 70 1090 2314 0000 0001 0872 9278 w terminie
do dnia 17 maja 2013 r.
W przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje o w/w działkach można uzyskać pod nr tel. (74) 8866747 lub w Urzędzie Miejskim
w Głuszycy, pokój nr 15, pierwsze piętro budynku Urzędu.
Zastrzega się prawo wycofania działki z przetargu bez podania przyczyn.
Głuszyca, 05-03-2013 r.


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Informuję, że w dniu 04.03.2013 r. przeprowadzony został przetarg na dzierżawę oraz najem nieruchomości,
wg poniższego opisu:

1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - część działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na
okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 15,10 zł
- wadium 3,02 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Elżbietę Kobylińską – 155 zł netto
(DZIERŻAWCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY DZIERŻWY).

2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2 – najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium - 5,83 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Panią Kamilę Jankowską – 101 zł netto

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium - 6,04 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Wiesława Kaluszkę – 120 zł netto

4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2 – najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium 5,27 zł
- cena wylicytowana w przetargu przez Pana Jerzego Mlazgę – 420 zł netto
(NAJEMCA ZREZYGNOWAŁ Z ZAWARCIA UMOWY NAJMU).

5. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni
43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) - 4,35 zł
- wadium - 0,87 zł
- PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Do cen wynegocjowanych w przetargu dolicza się 23% VAT.
Informację niniejszą podaję się do publicznej wiadomości na okres 7 dni
tj. od 05.03.2013 r. do 12.03.2013 r.
Głuszyca, 31-01-2013 r.INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY


1.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garaż - części działki
nr 123/11 o powierzchni 26 m2(B) położonej w Głuszycy, przy ul. Sienkiewicza 59 – dzierżawa na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny)15,10 zł
- wadium3,02 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1000
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
2.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Bohaterów Getta 30
w Głuszycy (część działki nr 443, obręb Głuszyca 1) o powierzchni 17,16 m2– najem na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 29,17 zł
- wadium-5,83 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1012
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
3.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 67
w Głuszycy (część działki nr 54/3, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 17,76 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 30,19 zł
- wadium-6,04 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1025
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
4.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Grunwaldzkiej 82
w Głuszycy (część działki nr 23/2, obręb Głuszyca 2) o powierzchni 15,50 m2– najem na okres
3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz miesięczny) 26,35 zł
- wadium-5,27 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1035
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT
5.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 9/21 o powierzchni 43 m2 (B) położonej w Głuszycy, przy ul. Dolnej 17 – dzierżawa na ogródek przydomowy - na okres 3 lat:
- cena wywoławcza (czynsz roczny) -4,35 zł
- wadium-0,87 zł
- przetarg odbędzie się o godz. 1045
- do wynegocjowanej ceny dolicza się 23% VAT

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |