Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.60.2013 Głuszyca, dnia 12 listopada 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 27 grudnia 2013 r. o godz. 1600

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

 3. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu nr 58/2013.

 5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa za 2013 rok.

 7. Informacja na temat wykorzystania dotacji przekazanych dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych.

 8. Podjęcie uchwał:

  8.1. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego podjęcia rozmów z samorządami oraz władzami państwa w kwestii powierzenia nowych zadań własnych gminom, wymagających zapewnienie koniecznych środków finansowych na ich realizację;

  8.2. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca;

  8.3. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

  8.4. w sprawie wystąpienia przez Gminę Głuszyca ze stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna;

  8.5. w sprawie wystąpienia przez Gminę Głuszyca ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracji Wałbrzyskiej;

  8.6. w sprawie wystąpienia przez Gminę Głuszyca ze stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis;

  8.7. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i pobyt w grupie żłobkowej w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca;

  8.8. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego;

  8.9. w sprawie budżetu gminy Głuszyca na rok 2014;

  8.10. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Głuszyca.

 9. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 10. Sprawy różne.

 11. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz RechAKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |