Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

 

ORM.0002.58.2013 Głuszyca, dnia 21 listopada 2013 r.

Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LVIII sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 28 listopada 2013 r. o godz. 1600

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 54/2013, 55/2013, 56/2013, 57/2013.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Ocena zasobów i zadań ustawowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

 6. Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gminy Głuszyca.

 7. Podjęcie uchwał:

  7.1. w sprawie stawek podatku od środków transportowych;

  7.2. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej;

  7.3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

  7.4. w sprawie programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

  7.5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

 8. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie obrad.

 11.  

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |