Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

ORM.0002.51.2013 Głuszyca, dnia 12 sierpnia 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi
WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2013,
poz. 594) zwołuję LI sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 23 sierpnia 2013 r. o godz. 1400

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ślubowanie Radnego Mateusza Wiżbickiego.

 3. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu nr 47/2013, 48/2013, 49/2013, 50/2013.

 5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 6. Stan bezpieczeństwa za I półrocze 2013 roku.

 7. Ocena działalności spółki ZUMiK za I półrocze.

 8. Informacja na temat pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2013 roku.

 9. Podjęcie uchwał:

  9.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1;

  9.2. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;

  9.3. w sprawie emisji obligacji;

  9.4. w sprawie zmian budżetu gminy Głuszyca na rok 2013;

  9.5. w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2013-2015;

  9.6. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |