Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 KIERUNKI STRATEGII ROZWOJU GMINY GŁUSZYCA

Kierunki Strategii rozwoju Gminy Głuszyca, marzec 1999 r.

            Środowiska samorządowe gminy Głuszyca wychodzą z założenia, że strategia rozwoju gminy umożliwi stabilną i długofalową realizacją opracowanych programów.
To z kolei przyniesie zdecydowanie lepsze rezultaty, niż działania nawet intensywne, ale niespójne lub nie następujące po sobie w optymalnej kolejności. Sformułowanie strategu określi kierunki działania wskazując pośrednio dziedziny, którymi władze samorządowe winny zajmować się szczególnie energicznie.

Wizja strategiczna

-      wskazuje przyszłą sytuację, w której chcemy się znaleźć — tzw. zwarty scenariusz „marzeń i osiągnięć",

-      określa cele, do których zamierzamy dążyć, aby zapewnić sobie odpowiednie wa­runki egzystencji,

-      kształtuje strategię działań, które stanowią zasadnicze kierunki, reguły i instru­menty wykorzystania zasobów i umiejętności oraz będących odpowiedzią na sygnały płynące z otoczenia.

            Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej także zaniechały już finansowania oddzielnych zadań na korzyść programów. Brak umiejętności korzystania z funduszy unijnych przez samorządy lokalne i regionalne to „choroba wieku dziecięcego", którą obserwowano praktycznie we wszystkich krajach wchodzących do UE.
Sytuacja ta zmienia się z upływem czasu, lecz brak możliwości (umiejętności) konsumowania dostępnych środków finansowych boleśnie dotyka wiele gmin i regionów w okresie przedakcesyjnym i bezpośrednio po wstąpieniu do UE.
Jak wynika z ankiety1 na temat unijnej działalności miast i gmin niemieckich, aktualnie jeszcze około 2/3 z nich uzyskuje wsparcie z Komisji Europejskiej. Dotyczy to głównie projektów dwóch sfer: rynku pracy i zatrudnienia oraz infrastruktury (gminy finansowały te projekty z własnych środków jedynie w 10% - 60%).

            Impulsem dla realizacji niniejszego dzieła stała się konieczność określenia strategicznych priorytetów rozwojowych Gminy, jako bazy do sporządzenia opracowania z zakresu planowania przestrzennego pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca ", zwłaszcza, w części „sprecyzowanie kierunków i polityki przestrzennej Gminy".

            Niniejsze „Kierunki strategii..." powstały w Biurze Planowania Przestrzennego w Wałbrzychu na zlecenie UMiG Głuszyca. Większość informacji zawartych w tym opracowaniu uzyskano w efekcie intensywnej pracy z przedstawicielami Gminy uczestniczącymi w zajęciach warsztatowych.

Całość opracowania w pliku do pobrania

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |