Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 22 kwietnia 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej

na dzień 29 kwietnia 2013 r. o godz. 13.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołów nr 42/2013, 43/2013.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Realizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku za 2012 rok.

 6. Ocena współpracy z WZWiK, uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Głuszyca.

 8. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy w roku 2012.

 9. Podjęcie uchwał:

  9.1. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

  9.2. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2013-2017;

  9.3. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użytkowanie infrastruktury kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka 61 do końca i ul. Graniczna na rzecz związku międzygminnego – Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu;

  9.4. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

  9.5. w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu;

  9.6. w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |