Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 17 kwietnia 2013 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLIII Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej

na dzień 20 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

  4. Sprawy różne.

  5. Zakończenie obrad.Z upoważnienia

Przewodniczącego Rady Miejskiej

w GłuszycyZ poważaniem

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

(-) Janusz Rech
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |