Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 18 marca 2013 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi
WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej

na dzień 25 marca 2013 r. o godz. 13.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołu nr 38/2013, 40/2013 i 41/2013.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Sprawozdanie z działalności i efektów uzyskanych przez Podziemne Miasto Osówka sp. z o.o. w roku 2012.

 6. Sprawozdanie z działalności CK-MBP w Głuszycy w zakresie świetlic wiejskich w roku 2012, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności merytorycznej.

 7. Informacja Burmistrza o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego opracowanego na lata 2004-2013.

 8. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

 9. Podjęcie uchwał:

  9.1. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

  9.2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2013 roku;

  9.3. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2013-2017;

  9.4. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Głuszyca z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu realizacji zapisów „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020” poprzez partycypację w roku 2013 w kosztach umów zlecenia Specjalistów/Doradców ds. wdrażania „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020”;

  9.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;

  9.6. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Pieroń

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |