Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                            Głuszyca, dnia 19 grudnia  2012 r.


                            Radni
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            Sołtysi
                            WszyscyNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej
na dzień 28 grudnia  2012 r. o godz. 14.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.
Przyjecie protokołów nr 33/2012, 34/2012, 35/2012.
Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz z realizacji uchwał.
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa za 2012 rok.
Informacja na temat wykorzystania dotacji przekazanych dla klubów sportowych                         i organizacji.
Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej.
Podjęcie uchwał:
8.1. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2013 rok.
8.2. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2013 rok.
8.3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8.4. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,            w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
8.6. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji.
8.7. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8.8. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8.9. w sprawie budżetu gminy Głuszyca na rok 2013.
8.10. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca.
Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.
                            
                            Przewodniczący
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            (-) Grzegorz Pieroń

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin              

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |