Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                            Głuszyca, dnia 12 grudnia  2012 r.                            Radni
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            Sołtysi
                            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXVI Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej
na  dzień 17 grudnia 2012 r. o godz. 13.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:
  • Otwarcie sesji.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2012 rok,
b. w sprawie zmiany Uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej Głuszyca z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025,
c. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca.
  • Zakończenie obrad.
    


                            
                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                (-) Grzegorz Pieroń                        

    Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy
               

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |