Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 19 listopada 2012 r.


Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej

na dzień 28 listopada 2012 r. o godz. 16.00.

Sesja odbędzie się w Łomnickiej Chacie.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu nr 30/2012, 31/2012, 32/2012.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz z realizacji uchwał.

 5. Współpraca Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi.

 6. Wykorzystanie środków unijnych w Gminie Głuszyca za 2012 rok.

 7. Informacja na temat ochrony zdrowia na terenie Gminy.

 8. Informacja z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w roku 2012.

 9. Podjęcie uchwał:

  9.1. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

  9.2. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy.

  9.3. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2012-2032”.

  9.4. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca.

  9.5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  9.6. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

  9.7. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

  9.8. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

  9.9. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy.

  9.10. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020.

 10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie obrad.Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |