Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

                            Głuszyca, dnia 22 października  2012 r.

                            Radni
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            Sołtysi
                            Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej
na dzień 29 października 2012 r. o godz. 14.00.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołu nr 29/2012.
Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami oraz realizacji uchwał.
Informacja na temat wykorzystania funduszu sołeckiego za 2012 rok oraz propozycje na 2013 rok.
Sytuacja finansowa placówek oświatowych w Głuszycy; wyniki nauczania za rok szkolny 2011/2012; realizacja zadań oświatowych.
Informacja na temat dojazdu dzieci do szkół z terenów wiejskich w Gminie Głuszyca.
Informacja Komisji rewizyjnej na temat pracy za III kwartał.
Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
Podjęcie uchwał:
10.1. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.
10.2. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.
10.3. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020.
10.4. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy.
10.5. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy.
10.6. w sprawie podziału gminy Głuszyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.
                            
                            Przewodniczący
                            Rady Miejskiej w Głuszycy
                            (-) Grzegorz Pieroń

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gmin              

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |