Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 17 maja 2012 r.
Radni

Rady Miejskiej w Głuszycy

Sołtysi

Wszyscy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 28 maja 2012 r. o godz. 1600

Sesja odbędzie się Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Wnioski w sprawie porządku obrad sesji.

 3. Przyjecie protokołu nr 24/2012.

 4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał.

 5. Informacja na temat realizacji planu remontów zasobów komunalnych za okres 2011 roku.

 6. Ocena współpracy z WZWiK, uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2012-2015.

 7. Zabezpieczenie p/poż w Gminie Głuszyca, sytuacja OSP.

 8. Podjęcie uchwał:

8.1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/116/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy.

8.2. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.

8.3. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

   8.4. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

   8.5. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

   8.6. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

 1. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy
              

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |