Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 23 stycznia  2012 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 30 stycznia 2012 r. o godz. 1100.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad.
  2.1. Wystąpienie Burmistrza w sprawie projektu budżetu,
  2.2. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami,
  2.3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  2.4. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
  2.5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  2.6. Stanowisko Burmistrza w sprawie zgłaszanych wniosków,
  2.7. Głosowanie wszystkich zgłaszanych wniosków.
 3. Podjęcie uchwał :
  3.1.  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Głuszyca,
  3.2. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.
  3.3. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Głuszyca.
 4. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |