Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Głuszyca, dnia 16 stycznia  2012 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
zwołuję XX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy
na dzień 24 stycznia 2012 r. o godz. 1100.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr 14/2011, 15/2011, 16/2011, 17/2011, 18/2011, 19/2011
 4. Informacja o pracy Burmistrza  między sesjami oraz realizacji uchwał.
 5. Podjęcie uchwał :
  5.1. w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata        2011-2015
  5.2.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
  5.3.  w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w Głuszycy na 2012 rok.
  5.4.  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia miasta Wałbrzycha z Powiatu Wałbrzyskiego i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.
  5.5.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok.
  5.6.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2012 rok.
  5.7.  zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.
  5.8.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2012-2020.
 6. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
   
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy

(-) Grzegorz Pieroń

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |