Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

                                                                          Głuszyca, dnia 20 stycznia 2006 r.
 
                                                                                             
Uprzejmie informuję, że XXXVIII sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy odbędzie się w dniu 26 stycznia br. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu nr 37/2005.
4.      Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.      Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
6.      Raport diagnostyczny Problemów Alkoholowych, Narkomanii
         i Przemocy dla miasta i gminy Głuszyca.
7.      Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w 2005 r.
8.      Informacja o wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży realizowanym przez świetlice socjoterapeutyczne i placówki kultury w Głuszycy.
9.      Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady za 2005 r.
10.    Podjęcie uchwał:
10.1     w sprawie w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów            Alkoholowych i Narkotykowych dla Gminy Głuszyca na 2006 r.”
10.2     w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami         gminy Głuszyca
10.3     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania         przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica (Góra Słodna) gmina  Głuszyca
11.    Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
12.    Zakończenie obrad.
 
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                              Jan Chmura
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |