Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej:

Głuszyca, dnia 14 stycznia 2011 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 28 stycznia 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr III/2010
 4. Przyjęcie protokołu nr IV/2010
 5. Sprawozdanie pisemne z pracy Burmistrza Głuszycy między Sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuszyca na rok 2011.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2011-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016 dla Gminy Głuszyca.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia -Lokalnej grupy działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2011 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej na 2011 r.
 14. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 15. Wnioski i zapytania osób spoza Rady.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |