Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej:

Głuszyca, dnia 27 grudnia  2010 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy


Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjecie uchwał:
  3.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

  3.2 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca,

  3.3 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca,

  3.4 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

  3.5 w sprawie utworzenia Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół w Głuszycy,

  3.6 w sprawie nadania statutu Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Głuszycy,

  3.7 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz włączenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do Zespołu Szkół w Głuszycy,

  3.8 w sprawie nadania statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Głuszycy,

  3.9 w sprawie Programu współpracy gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
 4. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |