Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej:

Głuszyca, dnia 14 grudnia  2010 r.

Radni Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 23 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów nr I/2010 i nr II/2010.
 4. Podjecie uchwał:
  4.1  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady,
  4.2 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego,
  4.3 w sprawie powołania Komisji ds Rozwiązywania Problemów Społecznych,
  4.4 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
  4.5 w sprawie powołania komisji ds Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  4.6 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy,
  4.7 w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie,
  4.8 w sprawie zatwierdzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2010- 2015,
  4.9 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy miejscowości Grzmiąca na lata 2010-2020.
 5. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |