Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene


Głuszyca, 16 września 2010
IRiP/732/28/2010

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLI/226/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim Głuszyca, w terminie do dnia 30 października 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Głuszyca, 16 września 2010
IRiP/732/32/2010

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

16.04.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

zawiadamiam,  że w dniu 14.04.2010 r. została wydana decyzja Nr 13/2010 Burmistrza Głuszycy znak IRiP/7331/758/13/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ulica Grunwaldzka i ulica Polna w Głuszycy obręb 2, działki nr 255/5, 69/1, 67/8, 148, 150/1, 262.

 


 

30.03.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

zawiadamiam, że na wniosek OBSŁUGA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA s.c B.T Plajstek w Wałbrzychu ul. Grodzka 34/22, 58-314 Wałbrzych – działającego na podstawie pełnomocnictwa Krzysztofa Gawędy zam. ul. Pomorska 1, 59-500 Złotoryja w dniu 26.03.2010 r. została wydana decyzja Nr 5/2010 Burmistrza Głuszycy znak: IRiP/7331/746/5 /2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla  przedsięwzięcia p. n. : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER  zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 486/21 obręb 1 Głuszyca.

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 26-02-2010 r.
W dniu 26 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek BIURA PROJEKTÓW „PROFIL” Grzegorz Potyrała ul. Powstańców Śl. 168/19, 53-139  Wrocław – działającego w imieniu DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ulica Grunwaldzka i ulica Polna w Głuszycy obręb 2, działki nr 255/5, 69/1, 67/8, 148, 150/1, 262

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 24-02-2010 r.
W dniu 24 lutego 2010 r. zostało wszczete postepowanie administracyjne na wniosek PRACOWNI PROJEKTÓW „PROFIT” Maciej Kurant ul. Długa 3B, 58-309 Wałbrzych – działajacej w imieniu DOLNOSLASKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kosciuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego cisnienia De 125 mm i De 90 mm ul. 11-go Listopada – Piastowska Głuszyca obreb 1, działki nr 144, 221/18, 221/1, 189, 222.

 


 


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 03-03-2010 r.
W dniu 03 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Głuszyca  postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: Utwardzenie placu manewrowego wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy rejon ulicy Pionierów i Łukasiewicza , działki nr 417/11, 418, 414/9, 414/2, 414/5, 417/33 obręb Głuszyca 1.

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 26-02-2010 r.
26 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek OBSŁUGA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA s.c B.T Plajstek w Wałbrzychu ul. Grodzka 34/22, 58-314 Wałbrzych – na podstawie pełnomocnictwa Krzysztofa Gawędy ul. Pomorska 1 59-500 Złotoryja postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji dla  przedsięwzięcia p. n. : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER  zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 486/21 obręb 1 Głuszyca.

 


 

16.01.2010 r.
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy: zawiadomienie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.


 

 

 

05.11.2009 r.
Informacja dot. wykonania opracowań ekofizjograficznych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica oraz Grzmiąca.

05.11.2009 r.
Obwieszczenie dot. wydania dniu 23.09.2009 r. decyzji Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/733/38/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: "Remont sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Kłodzka – Grunwaldzka – Zielona w Głuszycy i Głuszycy Górnej

07.08.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.:
remont sieci gazowej niskiego ciśnienia ul. Kłodzka-Grunwaldzka-Zielona w Głuszycy, na działkach Miasto Głuszyca-obręb 02 nr 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2 Gm. Głuszyca – obręb Głuszyca Górna działki nr 1, 539/5, 539/1, 539/6, 539/3, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/4, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2, 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 478, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/2, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 546, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497
.

08.06.2009 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno - sportowych.

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: zagospodarowaniu terenów przy ul. Leśnej w Głuszycy, działka nr 100, 102, 128/1, 128/2, 101, 512/5 (wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie stanowisk parkingowych, wykonanie ciągu pieszego, odwodnienia, uzupełnienia zieleni ozdobnej i izolacyjnej, wykonanie pomostów dla wędkarzy, budowa amfiteatru oraz oświetlenia drogi i obiektów).

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 5/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/711/5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 2, 3, 4, 259 przy ulicy Dolnej w Głuszycy, gmina Głuszyca.

04.02.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.

06.01.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy przy ul. Dolnej, działki nr 2, 3, 4, 259.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |