Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

Głuszyca, dnia 2 sierpnia 2010 r.

Radni
Rady Miejskiej w Głuszycy
Sołtysi
wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję XLII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej na dzień 10 sierpnia 2010 r. o godz. 1000.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  3.1. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od
  nr 61 do końca i ul. Graniczna".
  3.2. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca.
  3.3. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
  3.4. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego.
  3.5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca
 4. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
 5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |