Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Ogłoszenia różne, konkursy ofert

30.03.2010 r.
 
 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Głuszyca
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 37 pozycja 518 z 26 lutego 2010 r.
akt: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/37/518

02.02.2010 r.
BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ i SPORTU w 2010 r.
< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

14.12.2009 r.
STYPENDIA   SZKOLNE za okres XI-XII  2009 r.wypłacane będą w kasie Urzędu od 21 ÷ 23 grudnia 2009 r. od godz. 1000-1400
< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

28.10.2009 r.
Informacja nt. udzielonych stypendiów BURMISTRZA GŁUSZYCY za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2008/2009 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Głuszyca.

< odpowiedzialna za treść  - Urszula Zaleska - tel. 074 8866748 >

16.09.2009 r.
Informujemy, że z dniem 15 września 2009 r., na podstawie Zarządzenia Nr 168/09 Burmistrza Miasta Głuszycy, w Urzędzie Miejskim w Głuszycy obowiązuje nowy regulamin organizacyjny.

W związku z powyższym informacje dotyczące biur, stanowisk pracowniczych oraz zakresów czynności na poszczególnych stanowiskach są nieaktualne i będą sukcesywnie poprawiane.

Bezpośrednie numery telefonów do pracowników pozostają bez zmian i są aktualne.

Za niedogodności przepraszamy.
Administrator BIP
 
<odpowiedzialny za treść - Tomasz Krzak - tel. 074 8866747>

25.08.2009 r.
Od dnia 1 września 2009 r. Urząd Miejski w Głuszycy rozpocznie przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszej Gminy ubiegających się o stypendia szkolne na rok szkolny 2009/2010.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki, jest zameldowany na stałe na terenie Gminy Głuszyca, a dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351,- zł./netto/

Stypendia szkolne przeznaczone są na:

  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
     
  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
     
  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
     
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Wnioski można pobierać w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Miejskim, pokój nr 1 - od dnia 26 sierpnia 2009 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2009 r. w pok. nr 15.

< Szczegółowych informacji udziela:
inspektor d/s oświaty - Urszula Zaleska- tel. 074 8866748 - pokój nr 15 w/w Urzędzie
>

20.05.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ponownie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
 
Konkurs rozstrzygnięty - w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Promocja zdrowego stylu życia poprzez zintegrowanie działań profilaktycznych z aktywnością sportową wybrana zostały oferty złożone przez:
- Uczniowski Klub Sportowy „Głuszyca” w Głuszycy . -przyznana kwota dotacji – 7500 zł
- Fundację „Katolicka Inicjatywa Berit w Głuszycy . -
przyznana kwota dotacji – 2000 zł
Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

09.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Z TERENU GMINY GŁUSZYCA.
 
Konkurs rozstrzygnięty -  w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- organizacja wypoczynki letniego dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Głuszyca wybrana została oferta złożona przez Rzymskokatolicką Parafię Chrystusa Króla w Głuszycy ul.11-go Listopada 2a -przyznana kwota dotacji: 6000 zł. Warunki realizacji zadania zostały określone w umowie.
 

<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

06.04.2009 r.
Burmistrz Miasta Głuszyca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ ZINTEGROWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Z AKTYWNOŚCIĄ SPORTOWĄ.
- konkurs  został unieważniony ... więcej
<odpowiedzialna za treść - Halina Bartyńska - tel. 074 8866763>

Regulamin przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r.
(
Zarządzenie nr 35/09 Burmistrza Miasta Głuszyca)

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |