Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 STANOWISKO DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI - ZK

STANOWISKO DS ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Zapewnia ochronę przed nadzwyczajnymi zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prowadzi sprawy z zakresu obronności, a w szczególności:

 1. prace planistyczne w zakresie:
  a) reagowania kryzysowego,
  b) ochrony przeciwpowodziowej,
  c) ochrony infrastruktury krytycznej,
 2. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, reagowaniem i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy,
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
 5. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 6. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 7. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 8. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 9. współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 10. współprace z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 11. analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca w tym zakresie z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną oraz innymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi,
 12. prace planistyczne z zakresu:
  a) funkcjonowania gminy w razie zagrożenia zewnętrznego i w czasie wojny,
  b) obrony cywilnej oraz nadzoru nad opracowaniem i uzgadnianiem zakładowych planów obrony cywilnej,
  c) kart realizacji zadań operacyjnych,
  d) planu realizacji rocznych zadań obronnych i obrony cywilnej,
  e) planu świadczeń przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 13. prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie sprzętu: obrony cywilnej oraz na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego,
 14. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa,
 15. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji kurierskiej,
 16. współdziałanie z Wojskowa Komenda Uzupełnień w zakresie realizacji zadań reklamacyjnych na czas” W”,
 17. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa,
 18. opracowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
 19. współudział w propagowaniu zagadnień związanych z ochroną ludności i obroną cywilną,
 20. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |