Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 05.10.2005 r. - OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUSZYCY
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 38,
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY;

 • STANOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko:

 1. Jest obywatelem polskim.
 2. Posiada kwalifikacje:

  - ukończone co najmniej studia wyższe
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie.
 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 7. Posiada co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym.
 8. Posiada teoretyczną znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (możliwość pobrania ustaw ze strony:www.mps.gov.pl.
 9. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 10. Jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i posiada status osoby bezrobotnej.

Wymagania dodatkowe

 1. Komunikatywność.
 2. Znajomość programów komputerowych i doświadczenie w pracy z komputerem.
 3. Znajomość przepisów prawa administracyjnego i umiejętność ich wykorzystania i stosowania.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • obsługa klienta,
 • prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych,
 • prowadzenie postępowania o przyznanie zaliczki alimentacyjnej,
 • prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
 • prowadzenie innych postępowań normowanych zapisami ustaw z których wynika zakres czynności dla danego stanowiska pracy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach w/w zakończonych postępowań,
 • współpraca z instytucjami w szczególności z: komornikiem i sądem, w wyniku wymogów ustawowych,
 • inne zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje.
 4. Kopia dowodu tożsamości (pierwsze 3 strony w przypadku dowodów starego typu).
 5. Kopie dyplomów i zaświadczeń poświadczających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiające zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.
 7. Zaświadczenie o niekaralności ( można pobrać przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy).
 8. Oświadczenie (pisemne) o posiadaniu pełni praw obywatelskich.
 9. Zgoda (pisemna) na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
 10. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status bezrobotnego.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie oferty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 38 (I piętro) do dnia 30 października 2005 r. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu upowszechniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Głuszyca (adres strony internetowej:  www.bip.gluszyca.pl).
Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru ogłoszone będą na stronie internetowej BIP (www.bip.gluszyca.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 oraz pracodawcy macierzystego tj. OPS ul. Grunwaldzka 38.

Ważne!

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ze wskazaniem zajmowanego stanowiska i krótkiego wyszczególnienia wykonywanych czynności), powinny być opatrzone klauzulą:,, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą o pracownikach samoządowych z dnia 22.03.1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami). Brak wymienionej klauzuli stanowić będzie odrzucenie i nie rozpatrzenie złożonej oferty, bez powiadomienia strony.

Pracodawca zastrzega sobie prawo zmiany w wymaganiach niezbędnych dotyczących zapisu w punkcie 10.

 


16.11.2005 r. - Lista kandydatów ubiegających się o stanowisko Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych ...

16.11.2005 r. - Protokół z konkursu na stanowisko Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych ...

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |