Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek pisemny z uzasadnieniem. 
   
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu).
   
 3. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
   
 4. Dokumenty potwierdzające opuszczenia lokalu (protokół eksmisji).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Ludności, I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

 1. 5 zł - od podania.
 2. 0,50 zł - od każdego załącznika.

Znaki opłaty skarbowej do nabycia w Biurze Obsługi Klienta lub w Kasie (parter, pokój nr 3).
 

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego art. 127 § 1 i 2, oraz art. 129 § 1 i 2.
 

DODATKOWE INFORMACJE:

Uwaga!

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, organ wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad dwa miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
 
W myśl wymienionego wyżej przepisu prawnego wymeldowanie osoby z pobytu stałego może nastąpić wówczas jeżeli w toku postepowania administracyjnego okaże się, że spełnione zostały łącznie następujące przesłanki:

 • trwałe i dobrowolne opuszczenie miejsca pobytu stałego,
 • niedopełnienie obowiązku wymeldowania się z miejsca zameldowania na pobyt stały,

We wniosku należy opisać stan faktyczny, wskazać adres zgłoszonej osoby, jeżeli jest znany.
Wnioskodawca obowiązany jest wskazać dowody, w tym świadków.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zmianami).
   
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami).
   
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |