Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży >

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca
ul. Grunwaldzka 55

tel. (074) 8456 344 / fax (074) 8456 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
  - w miejscu sprzedaży,
  - poza miejscem sprzedaży,
  *  dostępny w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.
   
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - kopia,oryginał do wglądu.
   
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych) - kopia, oryginał do wglądu.
   
 4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - kopia, oryginał do wglądu. 
   
 5. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży - kopia, oryginał do wglądu.

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu poza poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 • Biuro Obsługi Klienta - parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Ewidencja Działalności Gospodarczej
  I piętro, pokój nr 22, 
  tel. 074 8866757,
  (osoba odpowiedzialna - Maria Andrzejewska).

OPŁATY:

 • za wniosek - znaczek skarbowy – 5 zł,
 • za każdy załącznik – znaczek skarbowy - 50 gr,

* - wnioski można pobrać w Biurze Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłaca się na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 
Opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:

 • 525 zł – za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
   
 • 525 zł - za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   
 • 2 100 zł - za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł – dla napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 37 500 zł - dla napojów zawierających od 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   
 • 77 000 zł - dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

Przedsiębiorcy, których roczna wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości takiej jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
 

TERMIN REALIZACJI:

Do 30 dni.
  

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Uwaga

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w przypadku kiedy jest to zabronione, albo lub bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1231 - tekst jednolity).
<<<

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |