Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

        Głuszyca, dnia 14 kwietnia 2008 r.

                                                  Radni
                                                  Rady Miejskiej w Głuszycy
                                                 Wszyscy


Uprzejmie informuję, że XVII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008 r. o godz. 16.00
w Centrum Kultury w Głuszycy

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 16/2007.

4. Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

5. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie w I kwartale br.

7. Realizacja uchwał Rady Miejskiej: w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokość, w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

8.1 Przedstawienie sprawozdania.

8.2 Opinia Komisji Rewizyjnej o przedstawionym sprawozdaniu.

8.3 Opinia RIO o przedstawionym przez Burmistrza sprawozdaniu.

8.4 Dyskusja. 

8.5 Głosowanie nad przyjęciem sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2007 r.

9. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Głuszyca.

9.1 Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

10. Podjęcie uchwał:

10.1 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Głuszyca,

10.2 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.,

10.3 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca,

10.4 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

10.5 w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

11. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.

12. Realizacja zaleceń pokontrolnych RIO.

13. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.  

14. Zakończenie obrad.      

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej
             Jan Chmura
                                                                                             

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |