Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

                                                                                              Głuszyca, dnia 20 marca 2008 r.


Uprzejmie informuję, że XVI sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 29 marca br. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej "Osówka" - SIERPNIA


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 15/2007.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych za 2007 r.
6. Miejscowy rynek pracy w aspekcie bezrobocia.
7. Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2008 r.
8. Działalność Zakładu Turystycznego "Osówka".
9. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Zakładu Turystycznego  "Osówka".
10. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Kultury.
11. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatkowania dotacji z budżetu gminy udzielonej dla Klubu Sportowego "Włókniarz" w 2007 r.
12. Podjęcie uchwał:
12.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 r.,
12.2 w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Głuszyca,
12.3 w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca,
12.4 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
12.5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości  wynagrodzenia za inkaso,
12.6 w sprawie przejęcia przez Gminę Głuszyca zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
12.7 w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia -Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie",
12.8 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca.
13. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
14. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
15. Zakończenie obrad.
                                    

                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |