Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników >

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA

1. Ocena kwalifikacyjna ma na celu stwierdzenie przydatności pracownika samorządowego na zajmowanym stanowisku oraz wyeliminowanie tych pracowników, z którymi stosunek pracy powinien zostać rozwiązany ze względu na nieprzydatność.

2. Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników
w Urzędzie dokonywane są przez Komisję w składzie:

- przewodniczący - Burmistrz Miasta,
- zastępca przewodniczącego - Zastępca Burmistrza,
- sekretarz - Kierownik Referatu Organizacyjnego,
- członek - Kierownik Referatu - w przypadku podległych pracowników,

3. Ocen kwalifikacyjnych dokonuje się co dwa lata,
z tym że w razie negatywnej oceny pracownik może być poddany ponownej ocenie po upływie 3 miesięcy, nie później jednak niż 6 miesięcy.

4. Ocenie kwalifikacyjnej podlega przede wszystkim jakość i efektywność wykonywanych przez pracownika obowiązków w ocenie kwalifikacyjnej uwzględnia się następujące kryteria:
a) wykształcenie odpowiadające wymogom zajmowanego stanowiska,
b) efekty pracy zawodowej, samodzielność, inicjatywa, samodyscyplina,
c) prawidłowość, dokładność, terminowość
w wykonywaniu obowiązków służbowych,
d) postawa etyczno - moralna,
e) właściwy stosunek do petentów,
f) sposób reagowania w praktyce na związane
z zakresem własnego działania skargi i wnioski obywateli,
g)umiejętności organizatorskie i kierownicze, w tym zwłaszcza umiejętność współdziałania z zespołami ludzkimi,
h) umiejętność ustalania i egzekwowania zadań, utrzymania dyscypliny pracy, sprawiedliwej i rzeczowej oceny pracowników.

5. Każde kryterium oceniane jest w przedziale ocen:
- szczególnie dobra (5)
- dobra (4)
- zadowalająca (3)
- niezadowalająca (2) 
Wyniki ocen uśrednia się i zapisuje w karcie ewidencyjnej ocen kwalifikacyjnych pracownika.

6. Ocena kwalifikacyjna jest dokonywana na piśmie a jej treść podaje się do wiadomości zainteresowanego.

7. Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od oceny kwalifikacyjnej do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania jej do wiadomości.

Arkusz Oceny Kwalifikacyjnej 


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |