Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

        Głuszyca, dnia 8 lutego 2008 r.
        Wszyscy

Uprzejmie informuję, że XV sesja Rady Miejskiej
w Głuszycy
odbędzie się w dniu 16 lutego br. o godz. 9:00
w Centrum Kultury w Głuszycy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 14/2007.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuszyca w 2007 r.
6. Informacja o stanie organizacyjnym i kierunkach rozwoju ZUMiK-u w Głuszycy.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy za 2007 r.
7. Podjęcie uchwał:
7.1 w sprawie budżetu gminy na 2008 r.
7.2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.
7.3 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii w Głuszycy na 2008 r.
7.4 w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok
7.5 zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Głuszyca.
7.6 w sprawie trybu o udzielenie dotacji z budżetu gminy Głuszyca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz  sposobu kontroli wykonania zadania.
7.7 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041  "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
8.   Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
9.    Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
10.   Zakończenie obrad.
 
       Przewodniczący Rady Miejskiej
            Jan Chmura
          

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |