Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Budowa kolektora sanitarnego w Głuszycy Górnej

Budowa kolektora sanitarnego w Głuszycy Górnej (woj. Dolnośląskie) zrealizowany w ramach programu SAPARD. Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miejscowości i terenu gminy Głuszyca. Ponadto projekt miał za zadanie umożliwienie, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy. Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu SAPARD (50%) oraz funduszu Urzędu Miasta (50%). Rzeczywiste koszty przedsięwzięcia wyniosły 307.000 EUR, z czego połowa pochodziła z programu SAPARD.

Realizację projektu rozpoczęto 3 lipca 1998 roku, natomiast zakończenie inwestycji nastąpiło 31 października 1999 roku. Pracę koordynował Urząd Miasta w Głuszycy.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna była jednym z priorytetowych zadań gminy Głuszyca, która charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi z możliwością uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej. Mieszkańcy Głuszycy Górnej od kilku lat borykali się z problemem odprowadzania i neutralizacji coraz większej ilości ścieków pochodzących z gospodarstw. Gromadzenie ścieków w szambach, wybudowanych często w latach 50 i 60., nie było skuteczne, trudność stanowił również transport do najbliższej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Jugowicach, oddalonej od Głuszycy o 12 km. Powodowało to, że duża część ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych trafiała bezpośrednio do środowiska. Niezbędne stało się zatem uporządkowanie gospodarki ściekowej w Głuszycy Górnej.

Celem jaki chciał osiągnąć Zarząd Gminy poprzez realizację projektu budowy kolektora w Głuszycy, było zagospodarowanie i oczyszczenie ścieków komunalnych z terenu miejscowości. Ważnym punktem było dociążenie oczyszczalni ścieków w Jugowie, zabezpieczenie wód gruntowych i powierzchniowych przed skażeniem ściekami bytowo – gospodarczymi.

Dzięki wcześniejszej współpracy z Polską Fundacją Rozwoju Wsi Polskiej Zarząd Gminy miał już doświadczenia w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej i potrafił wykorzystać nadarzającą się okazję, jaką była możliwość finansowego wsparcia projektu środkami programu SAPARD.

Całkowita wartość projektu infrastrukturalnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna” wyniosła 307.000 EUR. Dotacja uzyskana z programu SAPARD stanowiła 50% wartości całego zadania. Pozostałe środki na realizację inwestycji zapewnił Urząd Miasta. W ramach projektu wykonano 1280 m. kolektorów głównych o średnicy 200 mm i 30 studzienek betonowych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2600 m. pozwoliło przyłączyć do niej 35 domów jednorodzinnych i 2 podmioty gospodarcze. Kanał sanitarny wykonano na 3 -ch ulicach: Grunwaldzkiej, Kłodzkiej i Dworcowej. Wykonawcą robót było Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI - EKO z Wrocławia.

Wykonana kanalizacja pozwala na budowę nowych odcinków obejmujących dalszą część wsi Głuszyca Górna wraz z ul. Graniczną oraz stwarza możliwości objęcia kanalizacją całej gminy Głuszyca. Inwestycja obejmowała docelowo obszar zamieszkały przez ok. 3000 mieszkańców i umożliwiła odprowadzanie ścieków ze zlewni rzeki Bystrzycy przyczyniając się do jej ochrony. Ścieki te zostaną odprowadzone do grupowej oczyszczalni ścieków w Jugowicach.

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |