Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE

Dowód osobisty jest dokumentem:

 1. stwierdzającym tożsamość osoby,
 2. poświadczającym obywatelstwo polskie,
 3. uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia, a od ukończenia 15 roku życia - jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia (tymczasowe dowody osobiste). Tymczasowe zaświadczenie tożsamości wydawane jest na czas oznaczony osobie, której obywatelstwo polskie nie zostało stwierdzone, a zamieszkuje ona na terytorium Polski.
Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Natomiast wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.
W dowodzie osobistym zamieszcza się:
1. nazwisko i imię (imiona) oraz imiona rodziców i nazwisko rodowe;
2. datę i miejsce urodzenia;
3. adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku - zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące. W przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące, danych o adresie nie zamieszcza się;
4. płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;
5. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
6. nazwę organu wydającego, datę wydania oraz termin ważności dowodu osobistego.

Dowód osobisty zawiera również zdjęcie i podpis jego posiadacza.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:
1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym,
2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega obowiązkowi zwrotu w razie:
1. utraty obywatelstwa polskiego,
2. zgonu posiadacza dowodu osobistego; obowiązek zwrotu dowodu osobistego ciąży w tym przypadku na osobach obowiązanych do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy. Organ ten wydaje zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu. Natomiast w razie znalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, jeżeli w miejsce zgłoszonego jako utracony nie został jeszcze wydany nowy dokument. W razie znalezienia własnego dowodu osobistego, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty lub cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie złożyć znaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

Tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych
Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek taki podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego. Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz:
1. odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
2. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
3. na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu. Dokumenty te organ gminy przekazuje niezwłocznie organowi, który dokumenty wydał.

Postępowanie w razie wymiany lub utraty dowodu osobistego
W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę. Tak samo postępuje się w przypadku utraty dowodu osobistego.
W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. W celu wymiany dowodu osobistego dokument ten należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego posiadacza dowodu osobistego organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego.

Postępowanie w razie utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego
W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która je utraciła zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.
W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, składają dowód osobisty zmarłego, w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie stanu cywilnego, który sporządza akt zgonu. Jeżeli osoba zgłaszająca zgon nie zwraca dowodu osobistego zmarłego, powinna złożyć pisemne oświadczenie uzasadniające przyczyny niezłożenia tego dokumentu.

Zakres spraw realizowanych przez USC, związanych z Dowodem osobistym:

 1. Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy
 2. Wydawanie dowodów osobistych - wymiana
 3. Wydawanie dowodów osobistych - utraconych
 4. Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
 5. Znalezienie własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony
 6. Znalezienie dowodu osobistego
 7. Utrata dowodu osobistego
 8. Wydawanie dowodów osobistych osobie małoletniej

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |