Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

    
                                                                       Radni Rady Miejskiej
                                                                                              Sołtysi
                                                                                              Wszyscy
 
 
Uprzejmie informuję, że VII sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 27 kwietnia br. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu nr 6/2007.
4.     Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.     Stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy w I kwartale br.
6.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 r.
7.     Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza.
8.    Podjęcie uchwał:
8.1   w sprawie udzielenia  Burmistrzowi Gminy Głuszyca absolutorium za 2006 r.,
8.2   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto  Głuszyca – kompleks Osówka”,
8.3   w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Kultury – Miejska Biblioteka  Publiczna w Głuszycy,
8.4   w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokość,
8.5   w sprawie przyznania stypendiów charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca,
8.6   w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/202/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca,
8.7   w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  Głuszyca na lata 2007-2012,
8.8   w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Głuszyca,
8.9   zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Głuszyca,
8.10. w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu w złotych niezbędnego do ustalenia  płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
9.    Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
10.   Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
11.   Zakończenie sesji.
 
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                    Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |