Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik:

 • Maria Sokołowska
  pokój nr 1, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 750
  e-mail: bok@gluszyca.pl  

pracownik:

 • Jadwiga Matysiak - Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr
  pokój nr 26, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 742 
 • Anna Kabat - Inspektor ds. Ewidencji Ludności
  pokój nr 22, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 753 
  e-mail: elud@gluszyca.pl
 • Maria Andrzejewska - Inspektor ds. Ewidencji Gospodarczej
  pokój nr 22, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 757
  e-mail: edg@gluszyca.pl
 • Beata Jagóra - Podinspektor ds. Administracyjnych
  pokój nr 20, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 740, 074  84 59 480, 074 84 59 479, 074 84 56 334
  tel. 050 82 23 915
  fax. 074 84 56 339  
  e-mail: sekretariat@gluszyca.pl

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą sprawy z zakresu organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu, kadr i szkolenia, informatyki, a w szczególności:

 1. Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, kontroli jego funkcjonowania i przedstawiania wniosków usprawniających.
 2. Wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w Urzędzie.
 3. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w Urzędzie i sporządzanie planów reali-zacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją.
 4. Opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń.
 5. Ogłoszenie przepisów gminnych, przesyłanie ich do organów nadzoru.
 6. Sporządzanie informacji o realizacji działań koordynujących i zapobiegawczych.
 7. Opracowanie raportów z przeglądu Urzędu.
 8. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 9. Przekazywanie projektów uchwał do Kancelarii Rady Miejskiej.
 10. Opracowanie projektów aktów wewnętrznych Urzędu.
 11. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami.
 12. Przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowywania, awansowa-nia i odwoływania kierowników jednostek podporządkowanych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrola jej przestrzegania.
 14. Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie.
 15. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych.
 16. Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników.
 17. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
 18. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracow-ników Urzędu Miasta oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
 19. Rejestracja umów - zleceń, umów o dzieło, upoważnień, pełnomocnictw, zleceń, zamówień.
 20. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych.
 21. Zapewnienie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, świadczeń socjalno -bytowych dla pracowników.
 22. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem.
 23. Zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i pieczęcie.
 24. Prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych.
 25. Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających.
 26. Prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami Urzędu. bieżącymi remontami i konserwacją inwentarza biurowego.
 27. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych oraz deko-rowanie budynku.
 28. Prowadzenie archiwum zakładowego:
  a) przyjmowanie dokumentów do archiwizowania zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
  b) dokonywanie przeglądu dokumentów i występowania z wnioskami o ich niszczenie,
  c) udostępnienie, zgodnie z przepisami, dokumentów będących na stanie archiwum,
  d) załatwianie wniosków wpływających do Urzędu w sprawach dokumentów archiwal-nych,
  e) prowadzenie innych spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących archiwum zakładowego,
 29. Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych.
 30. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 31. Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 32. Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 33. Współpraca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców.
 34. Współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności.
 35. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców.
 36. Występowanie z wnioskami o ukaranie osób niedopełniających obowiązku meldunkowego.
 37. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 38. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.
 39. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.
 40. Przekazywanie do Ośrodka Informatyki we Wrocławiu i Wałbrzychu zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz zmianie obywatelstwa;
 41. Wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 42. Współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i policji.
 43. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
 44. Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń.
 45. Przyjmowanie informacji na organizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze miasta.
 46. Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych, a w szczególności.
 47. a) prowadzenia rejestracji i ewidencji przedpoborowych mężczyzn, którzy w danym ro-ku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia,
 48. b) poszukiwaniu przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do wojska,
 49. c) bieżące aktualizowanie rejestru przedpoborowych;
 50. 47) współudział w prowadzeniu poboru do wojska, a w szczególności:
 51. a) sporządzanie alfabetycznych wykazów poborowych rocznika podstawowego,
 52. b) poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru, a w przypadku stwier-dzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego - kierowania spraw do kolegium ds. wykroczeń,
 53. c) przyjmowanie i kompletowanie podań o odroczenie zasadniczej służby wojskowej oraz ich opiniowanie;
 54. 48) przyjmowanie wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 55. 49) wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych;
 56. 50) przyjmowanie oraz kompletowanie podań o przedterminowe zwolnienie żołnierza z od-bywania zasadniczej służby wojskowej;
 57. 51) obsługa kancelaryjna Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 58. 52) przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alko-holu;
 59. 53) sporządzanie programów i harmonogramów realizacyjnych dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi;
 60. 54) koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania al-koholizmowi;
 61. 55) sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 62. 56) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów;
 63. 57) prowadzenie rejestru i ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta;
 64. 58) dokonywanie wpisu zgłoszeń o działalności osób fizycznych;
 65. 59) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz wykreśleniu wpisu;
 66. 60) prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na przewozy regularne;
 67. 61) określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami oso-bowymi i bagażowymi;
 68. 62) prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowiska i sporządzanie aktów praw-nych w sprawie opłat targowych;
 69. 63) określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych;
 70. 64) udzielanie, odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwole-nia na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz innymi pojazdami nie będą-cymi taksówkami na przewozy na terenie gminy;
 71. 65) wydawanie pozwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie alkoholu oraz cofnięcie
 72. i wygaśnięcie zezwolenia;
 73. 66) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych usług hotelarskich (poza kategoryzo-wanymi przez Wojewodę);
 74. 67) prowadzenie wykazu obiektów hotelarskich i prowadzenie ich kontroli;
 75. 68) prowadzenie kontroli w podmiotach gospodarczych pod kątem zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją;
 76. 69) prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
 77. i prac interwencyjnych;
 78. 70) prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków, w tym:
 79. a) prowadzenie rejestru skarg,
 80. b) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków,
 81. c) nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
 82. d) sporządzanie analiz skarg, wniosków i spraw interwencyjnych.


AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |