Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik:

 • Maria Sokołowska
  pokój nr 1, parter Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 750
  e-mail: bok@gluszyca.pl  

pracownik:

 • Jadwiga Matysiak - Inspektor ds. Organizacyjnych i Kadr
  pokój nr 26, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 742 
 • Anna Kabat - Inspektor ds. Ewidencji Ludności
  pokój nr 22, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 753 
  e-mail: elud@gluszyca.pl
 • Maria Andrzejewska - Inspektor ds. Ewidencji Gospodarczej
  pokój nr 22, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 757
  e-mail: edg@gluszyca.pl
 • Beata Jagóra - Podinspektor ds. Administracyjnych
  pokój nr 20, I piętro Urzędu Miejskiego
  tel. 074 88 66 740, 074  84 59 480, 074 84 59 479, 074 84 56 334
  tel. 050 82 23 915
  fax. 074 84 56 339  
  e-mail: sekretariat@gluszyca.pl

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należą sprawy z zakresu organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu, kadr i szkolenia, informatyki, a w szczególności:

 1. Opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu, kontroli jego funkcjonowania i przedstawiania wniosków usprawniających.
 2. Wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w Urzędzie.
 3. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w Urzędzie i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją.
 4. Opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń.
 5. Ogłoszenie przepisów gminnych, przesyłanie ich do organów nadzoru.
 6. Sporządzanie informacji o realizacji działań koordynujących i zapobiegawczych.
 7. Opracowanie raportów z przeglądu Urzędu.
 8. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 9. Przekazywanie projektów uchwał do Kancelarii Rady Miejskiej.
 10. Opracowanie projektów aktów wewnętrznych Urzędu.
 11. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami.
 12. Przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowywania, awansowania i odwoływania kierowników jednostek podporządkowanych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrola jej przestrzegania.
 14. Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie.
 15. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych.
 16. Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników.
 17. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
 18. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników Urzędu Miasta oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
 19. Rejestracja umów - zleceń, umów o dzieło, upoważnień, pełnomocnictw, zleceń, zamówień.
 20. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych.
 21. Zapewnienie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, świadczeń socjalno - bytowych dla pracowników.
 22. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem.
 23. Zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne i pieczęcie.
 24. Prowadzenie podręcznego magazynu materiałów biurowych.
 25. Zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 26. Zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających.
 27. Prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją inwentarza biurowego.
 28. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych oraz dekorowanie budynku.
 29. Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu.
 30. Prowadzenie archiwum zakładowego:
  a/ przyjmowanie dokumentów do archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  b/ dokonywanie przeglądu dokumentów i występowania z wnioskami o ich niszczenie;
  c/ udostępnienie, zgodnie z przepisami, dokumentów będących na stanie archiwum;
  d/ załatwianie wniosków wpływających do Urzędu w sprawach dokumentów archiwalnych;
  e/ prowadzenie innych spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących archiwum zakładowego.
 31. Prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:
  a/ administrowanie siecią komputerową;
  b/ administrowanie bazami danych;
  c/ nadzór nad bezpieczeństwem i ochrona danych;
  d/ nadzorowanie nad prawidłowym tworzeniem kopii danych umożliwiających ich odtworzenie w przypadku awarii;
  e/ prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania;
  f/ administrowanie i zarządzanie BIP-em.
 32. Nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 33. Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie.
 34. Gospodarka i instalowanie nowego sprzętu i oprogramowania.
 35. Nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych.
 36. Przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówień na realizację dostaw sprzętu i oprogramowania ,konserwację inwentarza biurowego.
 37. Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych.
 38. Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
 39. Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 40. Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 41. Współpraca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców.
 42. Współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności.
 43. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców.
 44. Występowanie z wnioskami o ukaranie osób niedopełniających obowiązku meldunkowego.
 45. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 46. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.
 47. Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców.
 48. Przekazywanie do Ośrodka Informatyki we Wrocławiu i Wałbrzychu zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz zmianie obywatelstwa.
 49. Wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 50. Współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i Policji.
 51. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
 52. Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń.
 53. Przyjmowanie informacji na organizowanie i przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze miasta.
 54. Prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych, a w szczególności:
  - prowadzenia rejestracji i ewidencji przedpoborowych mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia;
  - poszukiwaniu przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do wojska;
  - bieżące aktualizowanie rejestru przedpoborowych.
 55. Współudział w prowadzeniu poboru do wojska, a w szczególności:
  - sporządzanie alfabetycznych wykazów poborowych rocznika podstawowego;
  - poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego - kierowania spraw do kolegium ds. wykroczeń;
  - przyjmowanie i kompletowanie podań o odroczenie zasadniczej służby wojskowej oraz ich opiniowanie.
 56. Występowanie do komisji poborowej z wnioskiem o odroczenie zasadniczej służby wojskowej oraz w sprawie uznania żołnierzy za jedynych żywicieli rodziny
 57. Wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych. 
 58. Przyjmowanie oraz kompletowanie podań o przedterminowe zwolnienie żołnierza z odbywania zasadniczej służby wojskowej.
 59. Obsługa kancelaryjna Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 60. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.
 61. Sporządzanie programów i harmonogramów realizacyjnych dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi.
 62. Koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 63. Sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 64. Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów.
 65. Prowadzenie rejestru i ewidencji działalności gospodarczej na terenie miasta.
 66. Dokonywanie wpisu zgłoszeń o działalności osób fizycznych.
 67. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji oraz wykreśleniu wpisu.
 68. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na przewozy regularne.
 69. Określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
 70. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania targowiska i sporządzanie aktów prawnych w sprawie opłat targowych.
 71. Określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych.
 72. Udzielanie, odmowa udzielania, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz innymi pojazdami nie będącymi taksówkami na przewozy na terenie gminy.
 73. Wydawanie pozwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie alkoholu oraz cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia.
 74. Prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych usług hotelarskich /poza kategoryzowanymi przez Wojewodę/.
 75. Prowadzenie wykazu obiektów hotelarskich i prowadzenie ich kontroli.
 76. Prowadzenie kontroli w podmiotach gospodarczych pod kątem zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją.
 77. Prowadzenie spraw osobowych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |