Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 < Informacja o najbliższej sesji >

                                                                       Głuszyca, dnia 22 stycznia 2007 r.
 
                                                                                  Radni
                                                                                  Rady Miejskiej w Głuszycy
                                                                                  Sołtysi
                                                                                  Wszyscy
 
 
Uprzejmie informuję, że IV sesja Rady Miejskiej w Głuszycy
odbędzie się w dniu 27 stycznia br. o godz. 9:00
            w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 3/2006.
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:

5.1 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

5.2 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg o spłacaniu  tych należności oraz wskazania organów do tego upoważnionych

5.3 w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.

5.4 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki  pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na 2007 r.

5.5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gm. Głuszyca

5.6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi G Łomnica, gm. Głuszyca

5.7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

6. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
7. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
8. Zakończenie sesji.
 
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                               Jan Chmura
 
 

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |