Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej Głuszycy

                                                                     Głuszyca, dnia 21 września 2006 r.
                                                              
                                                                                              Radni
                                                                                              Rady Miejskiej
                                                                                              Sołtysi
                                                                                              wszyscy
 
 
 
Uprzejmie informuję, że XLV sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbędzie się
w dniu 28 września 2006 r. o godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 
1.         Otwarcie sesji.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu nr 44/2006
4.         Informacja o pracy Burmistrza między sesjami.
5.         Wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
6.         Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania       Problemów  Alkoholowych i Narkotykowych Gminy za I półrocze br.
7.         Stan bezpieczeństwa w gminie za II kwartał 2006 r.
8.         Informacja o organizacji roku szkolnego 2006/07 w szkołach,      przedszkolu  i świetlicach socjoterapeutycznych.
9.         Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Pomocy Społecznej dla gminy na lata 2006-2007.
10.       Informacja z wykonania budżetu gminy Głuszyca za I półrocze br.
11.       Podjęcie uchwał:
11.1     w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy
11.2     w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.
11.3     w sprawie wydzierżawiania nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata
11.4     w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej geodezyjnie numerami 446/1,  446/2 i 446/3 o powierzchni wynoszącej 3 827 m2 stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Sierpnica
11.5     w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Bożeny Żołnieruk
11.6     w sprawie powołania Pana Artura Michałuszka na stanowisko Skarbnika Gminy  Głuszyca
12.       Interpelacje, zapytania, odpowiedzi.
13.       Zakończenie obrad.
 
                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                             Jan Chmura

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |