Dzisiejszy dzień to:  


Biuletyn Informacji Publicznej
szukaj w serwisie:

  STRONA GŁÓWNA / rejestr

RADA MIEJSKA 2014÷2018

Młodzieżowa Rada Miejska

WŁADZE MIASTA

URZĄD MIEJSKI

JEDNOSTKI GMINNE

POLITYKA EKOLOGICZNA

PROMOCJA I ROZWÓJ

PRZEJRZYSTA POLSKA

KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

PRAWO PODATKOWE

INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH

Władze miasta ubiegłych kadencji

 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n. : budowa linii kablowej niskiego napięcia długości ok. 85 m oraz dwóch złączy kablowych ZK - do zasilenia szkoły, hali sportowej i mieszkań przy ulicy Henryka Sienkiewicza 53 w Głuszycy, obręb Głuszyca 1 działki 120/1 i 120/2

URZĄD MIASTA GŁUSZYCA

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ) i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 23 sierpnia 2006 r. zostało wszczwęte potępowanie administracyjne na wniosek Jerzy Foryś, Józef Wrona Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „ ELNOR „ w Nowej Rudzie - w imieniu EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A Oddział w Wałbrzychu ulica Wysockiego 11. 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla zadania p. n. : budowa linii kablowej niskiego napięcia długości ok. 85 m oraz dwóch złączy kablowych  ZK - do zasilenia szkoły, hali sportowej i mieszkań przy ulicy Henryka Sienkiewicza 53 w Głuszycy, obręb Głuszyca 1 działki 120/1 i 120/2.

 

            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k. p. a., do czynnego udziału w każdym studium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta w Głuszycy w pokoju nr 24, w godzinach urzędowania.

Burmistrz Miasta Głuszycy

AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

MIENIE KOMUNALNE

Sprzedaż działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, PRZETARGI

INFORMATOR INTERESANTA

INFORMACJE ARCHIWALNE

INNE

 

 

 

 

do góry  |